Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Hieronta Vuokko
Kannuskuja 2
01200 Vantaa

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Vuokko
vuokkotaina@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tmi Hieronta Vuokko asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan hoitoon ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien asioiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
Sosiaaliturvatunnus
Kuvaus hoidosta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja sen jälkeen potilaslain 12§ mukaisesti.

8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. Tmi Hieronta Vuokko voi käyttää osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä toteuttamisessa alihankkijoita.

Potilastietoja voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:
Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin Tmi Hieronta Vuokko ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

9. Rekisterin suojaus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen vuokkotaina@gmail.com. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen vuokkotaina@gmail.com. Pyyntö tietojen poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää terveydentilaan koskevan rekisterin tietoja terveyden huoltolain perusteella sekä potilasvakuutuslain perusteella myös hoitosuhteen jälkeen. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

13. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Tmi Hieronta Vuokko kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillansa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.